دکتر رضا اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹مهندسی برق قدرتصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی برق قدرتصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی بر قدرتصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه صنعتی سهندعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰