دکتر افشین ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسس برق مخابراتتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسس برق الکترونیکتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسس برق الکترونیکتربیت مدرس

سوابق اجرایی

استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۸۴-۱۳۹۱

مدیر فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۸۴-۱۳۹۴

دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۹۱-۱۳۹۵

دبیر فناوری اطلاعات منطقه 3 وزارت عتف، ۱۳۹۲-۱۳۹۴

رئیس دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۹۳-۱۳۹۷

استاد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، از سال ۱۳۹۵

مدیر مر کز رشد، واحدهای فناور، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۹۷-۱۴۰۱

عضو هیات ممیزه، دانشگاه صنعتی سهند، از ۱۳۹۷

عضو هیات مدیره، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، از ۱۳۹۹

مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه تدبیر توان طب

رئیس دانشکده مهندسی برق، از ۱۴۰۱-۱۴۰۲

رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه از خرداد ۱۴۰۲