نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

دکتر امیر معبودی

استادیار
مهندسی معدن
دکتر امیر معبودی
استادیار -
- مهندسی معدن

http://faculty.sut.ac.ir/mabudi/fa

دکتر خالد معروفی

استادیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر خالد معروفی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۹۲ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/maroufi/fa

دکتر جعفر صادق مقدس

استاد
مهندسی شیمی

دکتر حافظ مقصودی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر حافظ مقصودی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۵ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/hmaghsoudi/fa

دکتر سهیل

دکتر سهیل مهدوی

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی

دکتر نبی مهری خوانساری

استادیار
مهندسی مکانیک
دکتر نبی مهری خوانساری
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۰۳۴۵۱۵۷۸۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/n-mehri/fa

Google Scholar ORCID

دکتر سودا میرزائی

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر سودا میرزائی
استادیار -
- علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/s-mirzaei/fa

دکتر مهدی میرزایی

استاد
مهندسی مکانیک
دکتر مهدی میرزایی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۸۰ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/mirzaei/fa

دکتر حنیف میرزایی

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر حنیف میرزایی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۵۶ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/h-mirzaei/fa

دکتر الهه نشاط

دانشیار
مهندسی مکانیک
دکتر الهه نشاط
دانشیار دکتری
۰۴۱-۳۳۴۵۸۴۴۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/e-neshat/fa

Google Scholar

دکتر فرزاد نصیرپوری

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر فرزاد نصیرپوری
استاد -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/nasirpouri/fa

دکتر مرتضی نصیری

دانشیار
مهندسی پلیمر
دکتر مرتضی نصیری
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۹ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/m-nasiri/fa

نمونه نمونه

مربی
مهندسی برق
دکتر مینا

دکتر مینا نوری

دانشیار
مهندسی برق

دکتر علیرضا هاشمی اسکویی

دانشیار
مهندسی پزشکی