نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

دکتر نقد علی چوپانی

استاد
مهندسی مکانیک
دکتر نقد علی چوپانی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۴۴۳۰۹ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/choupani/fa

دکتر مجتبی

دکتر مجتبی حاجی پور

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر مجتبی حاجی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۴۸ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/hajipour/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
دکتر حبیب

دکتر حبیب حامدزرگری

استادیار
مهندسی مواد - متالورژی

دکتر امیر حبیب زاده شریف

دانشیار
مهندسی برق
دکتر امیر حبیب زاده شریف
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۳ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/sharif/fa

دکتر پریناز حسین پور

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر پریناز حسین پور
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۶۸ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/p-hosseinpour/fa

دکتر سیامک حسین پور

استاد
مهندسی مکانیک
دکتر سیامک حسین پور
استاد دکتری
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۳۶ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/hossainpour/fa

دکتر سیامک حسین نژاد

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر سیامک حسین نژاد
استاد -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/hossein/fa

دکتر زهرا السادات حسینی

استادیار
مهندسی پزشکی
دکتر حسین

دکتر حسین حضرتی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر حسین حضرتی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۸ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/h-hazrati/fa

Google Scholar Scopus

دکتر محمد حقیقی

استاد
مهندسی شیمی
دکتر محمد حقیقی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۴۳ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/haghighi/fa

دکتر حبیب حکیم زاده

استاد
مهندسی عمران
دکتر حبیب حکیم زاده
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۹۱ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/hakimzadeh/fa

دکتر حمید حیدری ترکمانی

استادیار
مهندسی عمران
دکتر امیر

دکتر امیر خادمیان

استادیار
مهندسی معدن
دکتر امیر خادمیان
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۹۱۳۱۶۸۵۱ مهندسی معدن

http://faculty.sut.ac.ir/khademian/fa

Google Scholar Scopus ORCID
دکتر الناز

دکتر الناز خداپناه

دانشیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر الناز خداپناه
دانشیار دکتری
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۸۲ مهندسی نفت و گاز

http://sogri.org/teacher/elnazkhodapanah/

Google Scholar Scopus Web of Science

دکتر مهسا خرازی

دانشیار
مهندسی مکانیک
دکتر مهسا خرازی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/kharazi/fa

دکتر محمد جواد خسروجردی

استاد
مهندسی برق
دکتر محمد جواد خسروجردی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۴۴۳۲۲ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/khosrowjerdi/fa