نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
دکتر جعفر

دکتر جعفر خلیل علافی

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر جعفر خلیل علافی
استاد فوق دكتری
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۵۴ مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/allafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

دکتر زهرا خوبی آرانی

استادیار
مهندسی پلیمر
دکتر زهرا خوبی آرانی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۰۳ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/khoubi/fa

دکتر رضا خوشبوی

استادیار
مهندسی شیمی
دکتر رضا خوشبوی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۷۳ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/rkhoshbouy/fa

دکتر حمید

دکتر حمید خوشخو

دانشیار
مهندسی برق
دکتر حمید خوشخو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰ مهندسی برق

https://www.linkedin.com/in/hamidkhoshkhoo

Google Scholar ORCID
دکتر محمد

دکتر محمد داربر

دانشیار
مهندسی معدن
دکتر حامد

دکتر حامد داننده حصار

استادیار
مهندسی پزشکی
دکتر حامد داننده حصار
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۱۱ مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/danandeh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

دکتر محمد ذبیحی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر محمد ذبیحی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/zabihi/fa

دکتر ایمان ذوالجناحی

استادیار
مهندسی پزشکی

دکتر نادر راحمی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر نادر راحمی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۰۰ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/nrahemi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

دکتر محمد رستمی زاده

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر مصطفی

دکتر مصطفی رضایی

استاد
مهندسی پلیمر
دکتر مصطفی رضایی
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۶ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/rezaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID

دکتر امیر رضوانی مقدم

استادیار
مهندسی پلیمر
دکتر امیر رضوانی مقدم
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۴ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/arezvani/fa

دکتر میرکریم رضوی آقجه

استاد
مهندسی پلیمر
دکتر میرکریم رضوی آقجه
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۵ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/karimrazavi/fa

دکتر جواد رهبر شهروزی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر جواد رهبر شهروزی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۵۹ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/shahrouzi/fa

دکتر حسین روغنی ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۰۹۱۲۵۸۳۵۳۹۱ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/r-mamaghani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
دکتر مرتضی
دکتر مرتضی زارع اسکوئی
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/m-zare/fa

Google Scholar Research GATE