نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

استاد
دکتر مرتضی

دکتر مرتضی آذربرمس

استادیار
مهندسی مواد - متالورژی

دکتر محمودرضا آذغانی

دانشیار
مهندسی پزشکی

دکتر معصومه آذغانی

دانشیار
مهندسی برق
دکتر معصومه آذغانی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۴ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/mazghani/fa

دکتر مازیار آزادبه

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر مازیار آزادبه
استاد -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/azadbeh/fa

دکتر حمید آقابابایی

دانشیار
مهندسی معدن

دکتر والح آقازاده

استاد
مهندسی معدن
دکتر زهرا

دکتر زهرا آقایی فر

استادیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر زهرا آقایی فر
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۹۴ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/aghaeifar/fa

ORCID Research GATE

دکتر حسین ابراهیم نژاد

استاد
مهندسی برق
دکتر حسین ابراهیم نژاد
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۳ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/ebrahimnezhad/fa

دکتر افشین

دکتر افشین ابراهیمی

استاد
مهندسی برق
دکتر افشین ابراهیمی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۴ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/aebrahimi/fa

دکتر سیروس ابراهیمی

استاد
مهندسی شیمی
دکتر مهدی

دکتر مهدی اجاقی

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر مهدی اجاقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱-۳۳۴۵۹۴۱۲ مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/ojaghi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

دکتر حسام احمدیان

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر حسام احمدیان
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۲ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/ahmadian/fa

دکتر رضا

دکتر رضا اسلامی

دانشیار
مهندسی برق
دکتر رضا اسلامی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/eslami/fa

Google Scholar Scopus ORCID

دکتر محمدرضا اطمینان فر

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر محمدرضا اطمینان فر
دانشیار -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/etminanfar/fa

دکتر حسن افشین

دانشیار
مهندسی عمران
دکتر حسن افشین
دانشیار -
- مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/hafshin/fa

دکتر بیت اله اقبالی

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر بیت اله اقبالی
استاد -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/eghbali/fa

دکتر علیرضا

دکتر علیرضا اکبری

استاد
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر علیرضا اکبری
استاد دکترای تخصصی
۳۳۴۵۹۴۱۶ مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/akbari/fa