نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۹۰ مورد.

دکتر موسی شمسی

استاد
مهندسی پزشکی
دکتر موسی شمسی
استاد -
- مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/shamsi/fa

دکتر ایلدار

دکتر ایلدار صادقی

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر ایلدار صادقی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۵۴ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/esadeqi/fa

دکتر اقبال صحرایی

دانشیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر اقبال صحرایی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۷۹ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/sahraei/fa

دکتر محمد حسین صداقی

استاد
مهندسی برق

مهندس مهدی صدیق

مربی
مهندسی معدن

دکتر احد صمدی

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر احد صمدی
دانشیار -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/samadi/fa

دکتر سعید طالبی

دانشیار
مهندسی پلیمر
دکتر سعید طالبی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۰ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/talebi/fa

دکتر سید علیرضا
دکتر سید علیرضا طباطبائی نژاد
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۸۱ مهندسی نفت و گاز

https://sogri.org

Google Scholar Scopus
دکتر سید شهاب

دکتر سید شهاب طباطبایی مرادی

استادیار
مهندسی نفت و گاز
دکتر سید شهاب طباطبایی مرادی
استادیار دکتری
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۶ مهندسی نفت و گاز

http://faculty.sut.ac.ir/stabatabaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID
دکتر کریم

دکتر کریم عابدی

استاد
مهندسی عمران
دکتر کریم عابدی
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۹ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/k-abedi/fa

Google Scholar
دکتر امن اله

دکتر امن اله عبادی

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر امن اله عبادی
دانشیار دکتری
- مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/ebadi/fa

دکتر فرهنگ عباسی

استاد
مهندسی پلیمر
دکتر فرهنگ عباسی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۹۰ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/f-abbasi/fa

دکتر عطااله عباسی

دانشیار
مهندسی پزشکی
دکتر عطااله عباسی
دانشیار -
- مهندسی پزشکی

http://faculty.sut.ac.ir/a-abbasi/fa

دکتر سید مجید عبدلی

استادیار
مهندسی شیمی
دکتر سید مجید عبدلی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۷۱ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/abdoli/fa

دکتر هادی

دکتر هادی عزمی

استادیار
مهندسی برق
دکتر هادی عزمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۶ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/h-azmi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

دکتر محمدرضا عزیزیان

دانشیار
مهندسی برق
دکتر محمدرضا عزیزیان
دانشیار -
۰۴۱۳۴۵۹۳۵۲ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/azizian/fa

دکتر بهروز

دکتر بهروز علیزاده

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر بهروز علیزاده
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۵۲ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/alizadeh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

دکتر رضا علیزاده

استاد
مهندسی شیمی
دکتر رضا علیزاده
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۵۲ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/ralizadeh/fa