نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
دکتر محمدرضا

دکتر محمدرضا کمالی

استادیار
مهندسی مکانیک
دکتر محمدرضا کمالی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۳۱ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/kamali/fa

دکتر محمدعلی کی نژاد

استاد
مهندسی عمران
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد -
۰۴۱۳۵۴۱۲۱۳۵ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/ma-kaynejad/fa

دکتر امیر

دکتر امیر کیومرثی

استادیار
مهندسی مکانیک
دکتر امیر کیومرثی
استادیار دکتری
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۳۴ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/kiumarsi/fa

Google Scholar

دکتر محمد گوهرخواه

دانشیار
مهندسی مکانیک
دکتر محمد گوهرخواه
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/goharkhah/fa

دکتر رضا لطفی مایان سفلی

استادیار
مهندسی پلیمر
دکتر رضا لطفی مایان سفلی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۱۰ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/r-lotfi/fa

دکتر رضا محبوبی

استاد
مهندسی برق
دکتر رضا محبوبی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/mahboobi/fa

دکتر مصطفی محمد پورفرد

استادیار
مهندسی برق

دکتر علیرضا محمد جعفری صادقی

استادیار
مهندسی عمران
دکتر علیرضا محمد جعفری صادقی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۹۰ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/mohammadjafari/fa

دکتر نجمه محمدی

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر نجمه محمدی
استادیار -
- علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/n-mohammadi/fa

دکتر عباس محمودی

مربی
مهندسی برق
دکتر پیام

دکتر پیام مختاری اقدمی

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر پیام مختاری اقدمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۶۸ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/mokhtary/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

دکتر حسین مددی

استاد
مهندسی برق
دکتر حسین مددی
استاد -
۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۱ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/madadi/fa

دکتر فریدون

دکتر فریدون مرادلو

استاد
علوم پایه مهندسی
دکتر فریدون مرادلو
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۴۹ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/moradlou/fa

Google Scholar ORCID

دکتر سجاد مرادی

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر سجاد مرادی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۶۲ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/s-moradi/fa

دکتر مهدی مزمل حکم آبادی

دانشیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر مهدی مزمل حکم آبادی
دانشیار -
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/mozammel/fa

دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی

استاد
مهندسی عمران
دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۲ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/mgharabaghi/fa