نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
دکتر علی

دکتر علی اکبری

استادیار
مهندسی شیمی
دکتر علی اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۹ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/ali-akbari/fa

Google Scholar

دکتر احمد اکبری

دانشیار
مهندسی برق
دکتر آرش

دکتر آرش اکبری حامد

دانشیار
مهندسی عمران
دکتر آرش اکبری حامد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۹۶ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/akbarihamed-a/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

دکتر سمیه اللهیاری

دانشیار
مهندسی شیمی
دکتر سمیه اللهیاری
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۰۱ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/allahyari/fa

دکتر مهرداد امامی تبریزی

استادیار
مهندسی عمران
دکتر مهرداد امامی تبریزی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۹۸ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/m-emami/fa

دکتر محمد ایلاتی

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر محمد ایلاتی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۴۰ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/ilati/fa

Google Scholar Scopus Research GATE

دکتر علی اکبر بابالو

استاد
مهندسی شیمی
دکتر علی اکبر بابالو
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۱۵۳ مهندسی شیمی

http://faculty.sut.ac.ir/ababaluo/fa

دکتر فهیمه

دکتر فهیمه باروقی

دانشیار
علوم پایه مهندسی
دکتر فهیمه باروقی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/baroughi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

دکتر بشیر بهجت

دانشیار
مهندسی مکانیک
دکتر بشیر بهجت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۴۵۸۴۲۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.sut.ac.ir/behjat/fa

Google Scholar ORCID

دکتر علی بهرامی

دانشیار
مهندسی برق
دکتر علی بهرامی
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۴۱۹ مهندسی برق

http://faculty.sut.ac.ir/bahrami/fa

Google Scholar
دکتر بهرام

دکتر بهرام به‌نژادی

استادیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر بهرام به‌نژادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/behnejady/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
دکتر یوسف

دکتر یوسف پزشکیان

استادیار
علوم پایه مهندسی
دکتر یوسف پزشکیان
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۷۳ علوم پایه مهندسی

http://faculty.sut.ac.ir/pezeshkian/fa

Google Scholar

دکتر مهدی پورشا

دانشیار
مهندسی عمران
دکتر مهدی پورشا
دانشیار -
۰۴۱۳۳۴۵۹۳۸۸ مهندسی عمران

http://faculty.sut.ac.ir/poursha/fa

دکتر بهزاد پورعباس

استاد
مهندسی پلیمر
دکتر بهزاد پورعباس
استاد -
۰۴۱۳۳۴۵۹۰۸۳ مهندسی پلیمر

http://faculty.sut.ac.ir/pourabas/fa

دکتر صادق

دکتر صادق پورعلی

استادیار
مهندسی مواد - متالورژی
دکتر صادق پورعلی
استادیار -
۰۴۱۳۳۴۴۹۴۱۵ مهندسی مواد - متالورژی

http://faculty.sut.ac.ir/pourali/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE